Nákupní košík

 x 
košík je prázdný

Aktuality

 

 

 

Nový způsob testování je zobrazen v sekci video 

 

Dle aktuálního ceníku české pošty je balík zasílán za 280 Kč.

 

 

 

 

 

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl stanoven dle platných zákonů a vztahuje se na zboží, jež bylo zakoupeno v internetovém obchodě tuning-test.cz a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Na podmínky reklamačního řízení se dále vztahují Obchodní podmínky internetového obchodu tuning-test.cz.

Pro uplatnění reklamace doporučuji doložit doklad o nákupu (faktura, dodací list) nebo záruční list, či jinak věrohodně doložit, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti, prodávajícím popisované.

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Délka záruky je uvedena na dodacím/záručním listu u každé položky v měsících, není-li uvedena poskytuje prodávající záruku 24 měsíců. Po dobu záruky je třeba se o zboží náležitě starat a dbát pokynů návodu. Výrobek vyžaduje pravidelnou a předepsanou údržbu.

Kontrola zboží

Zákazník je vždy povinen zkontrolovat dodané zboží, zda není viditelně poškozené nebo poničené. V případě poškození zásilky není zákazník povinen dodávku převzít, v tom případě musí neprodleně kontaktovat prodejce tuning-test.cz o nepřevzetí zásilky.

Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem prodejního dokladu nebo dodacího listu v případě, kdy je zásilka doručena, nebo vyzvednuta na poště.

V případě, že zákazník zboží převezme, ale zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím nebo se zásilkou fakturu neobdržel, měl by nedokladně informovat prodávajícího. Pozdější informování prodávajícího o výše uvedeném snižuje důvěryhodnost nastalé skutečnosti.

Reklamační podmínky

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Zákazník má při uplatnění reklamace povinnost součinnosti s prodávajícím, přičemž na požadavek prodávajícího musí doložit zboží k reklamaci kompletní. Pokud by se jednalo o vadu neodstranitelnou a zákazník by měl právo odstoupit od smlouvy, musí si strany vrátit vzájemná plnění.

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

V případě, že věc již při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Stav zboží neumožňující přijetí zboží na reklamaci:

zboží s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci

zboží bez věrohodného doložení zakoupení u prodávajícího

zboží poškozené neodborným servisním zásahem

zboží mechanicky poškozené

zboží poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě tuning-test.cz, pošle nebo jiným způsobem doručí zboží spolu s věrohodným důkazem o zakoupení zboží a podrobným popisem závady na adresu firmy.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Dále je zákazník povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, vysušené, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodejce je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí vždy oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.